Regulamin

I Strony transakcji i przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.cartelcolor.com, prowadzony jest przez firmę Cartel Color ul. Szybka 11 31-831 Kraków
2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego firmy jest ceną netto i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
4. Firma Cartel Color zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary aż do wyczerpania zapasów objętych wyżej wymienioną formą sprzedaży.

II Transakcja

1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez:
– poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu,
– telefonicznie
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
4. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta.
Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, firma zwraca towar Kupującemu po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.
5.Sprzedawca zastrzega sobie, że wybrany kolor ze wzornika NCS może nie być wykonalny na wskazanej przez kupującego bazie co może spowodować zmianę ceny o czym klient zostanie poinformowany, a zamówienie zostanie zrealizowane po zaakceptowaniu przez kupującego nowej ceny.

III Płatność

1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
– płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze)
– przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie firmy Cartel Color;
– płatność w systemie PayU – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie firmy.
2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu i podatek Vat.

IV Dostawa

1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską RABEN Sp. z o.o.. Firma Cartel Color zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
4. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłacie za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.
5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju dostawy i wartości oraz gabarytów towaru.
Przy zamówieniu większym niż 1 sztuka nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia kosztu transportu.
Czas dostawy uzależniony jest od dostawcy przesyłki – wynosi do 24-48 godz. dla kuriera Raben Sp. z o.o. Czas dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn od nas niezależnych. W razie wystąpienia opóźnienia nabywca zostanie o tym poinformowany. Cartel Color nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe z winy firmy kurierskiej.
Nabywca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.
6. Kurier Raben Sp. z o.o. nie dostarcza przesyłek do osób prywatnych!

V Gwarancja

1. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.
2. Okres gwarancji zależy od producenta.
3. W przypadku, gdy nabywca prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów np. elektronarzędzia mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

VI Reklamacje

Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Nabywca zgłasza telefonicznie 12 259 60 68, lub za pośrednictwem poczty mail : biuro@cartelcolor.com
Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki podczas transportu nie będą uwzględnianie, jeżeli Nabywca nie sporządził protokołu szkody w obecności kuriera. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej otrzymania uszkodzonego towaru jest spisanie w momencie dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej „Protokołu uszkodzeń”.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem faktury, powinien zostać odesłany do siedziby firmy. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, po przyjęciu zwrotu Sklep przyśle Nabywcy fakturę korygującą.
Nabywca zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni pod rygorem odpowiedzialności za ewentualną szkodę. Koszty odesłania towaru ponosi Nabywca. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem. Kwota sprzedaży zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę.
W przypadku uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu towaru cena sprzedaży, pomniejszona o ewentualne koszty wymienione w pkt. 7, 8, 9 i 10, zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po otrzymaniu od NABYWCY prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej (opatrzonej datą, miejscem i czytelnym podpisem NABYWCY), przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.”
NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. NABYWCA jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru. Przesyłki zwrotne powinny być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. SKLEP ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli towar jest uszkodzony podczas transportu, bez względu na przyczynę tego uszkodzenia, bądź też według własnego wyboru pomniejszyć zwracaną cenę sprzedaży o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W przypadku zniszczenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.
SKLEP przyjmie zwrot produktów pakowanych jeżeli zostało zachowane oryginalne opakowanie, bez śladów uszkodzeń takich jak: ślady taśmy klejącej, zadrapania, bez uszkodzeń styropianu lub innych wypełnień opakowania, z kompletem oryginalnie zapakowanych akcesoriów oraz z wszystkimi dokumentami, które były dołączone do towaru.
Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone w stopniu utrudniającym dalszy bezpieczny transport, lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, SKLEP pomniejszy zwracaną cenę sprzedaży o koszty nowego opakowania, nie mniej niż 50%.
Jeśli do towaru były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez NABYWCĘ w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się w szczególności zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor).
Reklamacje oparte wyłącznie na różnicach w wyglądzie towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego NABYWCY (kolor, proporcje, itp.) nie będą uwzględniane.
Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji NABYWCY, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

VII Dostępność produktów

W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.